Polityka prywatności

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej również jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, z adresem: ul. Sarego 2, 31-047 Kraków, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych (IOD) u Administratora jest Rafał Andrzejewski, e-mail: r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl,
 3. Podstawy prawne oraz cele przetwarzania danych.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:
  1. prowadzenia badań naukowych (podstawowych, stosowanych, przemysłowych), prac rozwojowych oraz działalności badawczo-rozwojowej;
  2. przystosowywania wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz rezultatów działalności badawczo-rozwojowej do potrzeb praktyki;
  3. wdrażania wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz rezultatów działalności badawczo-rozwojowej, w zakresie nauk zootechnicznych i pokrewnych, sklasyfikowanych jako „Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych” oraz „Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii”;
  4. prowadzenia innej działalności gospodarczejPodstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: głównie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w powiązaniu z następującymi przepisami:
   • ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), zwanej dalej „ustawą”;
   • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Zootechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 210);
   • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie nadania Instytutowi Zootechniki w Krakowie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. Nr 202, poz. 1484);
   • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. nr 202 poz. 584 z późn. zm.).
  5. zawieranie, realizacja umów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  6. dochodzenie, obrona przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  7. promocja, budowa pozytywnego wizerunku Administratora i w innym temu podobnym celu – w oparciu o zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcy danych – dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów przetwarzających na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
 5. Podanie danych osobowych często może obowiązkowe (wynikać z przepisów prawa). Przy zawieraniu umów – podanie danych osobowych jest zazwyczaj dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych może np. spowodować brak możliwości zawarcia umowy. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
  4. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy:
  1. Wynikające z przepisów prawa (obowiązek podania danych – np. badania naukowe), np. na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  2. Do momentu zrealizowania umowy (np. umowa z hodowcą);
  3. Po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane (np. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), Pani/Pana dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami (zgodnie z terminami przedawnienia roszczeń).
  4. Do momentu wycofania zgody – dotyczy danych osobowych przetwarzanych na tej podstawie.
  5. Do momentu przedawnienia / wyegzekwowania roszczeń – w sytuacji realizacji prawnie uzasadnionego interesu jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.